Archive | December 2013

Vintersolstånd/Winter Solstice

Det är dygnet på året då natten är som allra längst och vi har nått ungefär halvvägs genom den två månaders period av dunkel då gårdscentrum på Djuptodal ligger i Djuptobergets skugga. I vanliga fall brukar december lysas upp av ett mjukt snötäcke, men i år låter vintern vänta på sig och det är mörkt utöver det vanliga. Men vi bor ju inte riktigt så långt norrut att det är latituden som hindrar solstrålarna utan bara man tar sig till någon södersluttning som kan hittas några hundra meter från huset så hittar man snart solen. “Solsemester” brukar jag kalla det och aldrig känns väl solens strålar så bländande som när man varit utan i dagar, ja, kanske veckor.

Direkt vi når över bergets skugga vänder vi oss mot den klara solen. Immediately we reach above the mountain's shadow we turn toward the bright sun.

Direkt vi når över bergets skugga vänder vi oss mot den klara solen.
Immediately we reach above the mountain’s shadow we turn toward the bright sun.

Vad passar då bättre än att ta med sig en Nokota® på solsemestern och njuta av solstrålarnas reflektion i en skimrande päls? Liksom vintern så här långt, så går våra hästars färger i lite av en gråskala. Precis som i Lakotahövdingen Sitting Bulls beskrivning av sin fars stora hästhjord, så finner man bland våra hästar framför allt olika varianter av avblekbar skimmel och konstantskimmel. Vid en första anblick kan vår lilla hjord därmed te sig något färglös, om man nu ens upptäcker den mot årstidens grådaskiga bakgrund, men vid en närmare titt hittar man varma färger som påminner om sommarens strålande dagar.

Inte så mycket färg. Eller beror det på vilken vinkel man ser ur? Not too much color. Or is that a matter of perspective?

Inte så mycket färg. Eller beror det på vilken vinkel man ser ur?
Not too much color. Or is that a matter of perspective?

En ljus rödskimmels rosa ton framkallar en förnimmelse av solmogna jordgubbar i mjölk, en avblekbar skimmels dramatiska grå nyanser minner om mäktiga åskväder, eller en pangarégen på en svartskimmels mule som får mig att känna den jordiga doften från den djupa skogstjärnens mörka vatten. Med mig på min solsemester tar jag Red Nacona, en mörkare fuxskimmel vars hårrem glänser som koppar i solstrålarna och värmer mig ända in i märgen. Även Red Nacona gillar dagens utflykt. När vi nått över bergets skugga stannar hon till och vänder sig mot solen i full vetskap om min beundran över hennes glans.

Rödskimmelns mjukrosa päls får mig att tänka på söta sommardesserter. The strawberry roans soft pink coat makes me think of sweet summer desserts.

Rödskimmelns mjukrosa päls får mig att tänka på söta sommardesserter.
The strawberry roans soft pink coat makes me think of sweet summer desserts.

Läs gärna mer om Red Nacona på hennes egen sida, som nu är uppdaterad.

~~~~~~~~~~

It’s the day of the year when the night hours are at their longest and we have made it half-ways through the two month long period of darkness when the Djuptodal farm yard lay in the shadow of Mount Djupto. Usually December is at least lit up by a soft snow cover, but this year winter is late and it is unusually dark. But we don’t live quite so far north that it is the latitude that prevents the sun from reaching us and if we only go a few hundred yards from the house and find a southern aspect, we will also find sun. “Sun trip” I like to call it and never has the sun beams felt so strong as when one has been without for days, perhaps weeks.

Som den djupa skogstjärnen en trolsk sommarnatt. Like the deep woodland lake on a bewitching summer night.

Som den djupa skogstjärnen en trolsk sommarnatt.
Like the deep woodland lake on a magical summer night.

What better then, than bringing a Nokota® on the sun trip and enjoy the sun’s reflection in a shimmering coat? Although, just like winter so far, our horses’ colors are of somewhat of a grey scale. Just like how Lakota chief Sitting Bull describes his father’s great herd of horses, our own herd can be described as primarily shades of grey and roan. Therefor our herd can at first sight seem a little colorless, if one can even find it against this season’s grey and gloomy background, but a closer look will reveal colors that remind of summer’s bright days.

Dramatiska sommarskyar över Kuntz Ranch. Dramatic summer skies over the Kuntz ranch.

Dramatiska sommarskyar över Kuntz Ranch.
Dramatic summer skies over the Kuntz ranch.

A light strawberry roan’s pink shade induces a perception of sun ripe strawberries in milk, a blue grey’s dramatic nuances remind of tremendous thunder storms, or a pangaré gene on a blue roan’s muzzle that make me smell the earthy scent of the deep woodland lake’s dark waters. With me on the sun trip I bring Red Nacona, a chestnut roan of a smutty tone whose coat glare like copper in the sun and warms me all through the bone. Also Red Nacona likes today’s excursion. When we reach above the shadow of the mountain she stops and turns to the sun, fully aware of my awe over her glory.

Med en sällsam glöd skiner Red Nacona ikapp med solen. With extraordinary glow Red Nacona shines with the sun.

Med en sällsam glöd skiner Red Nacona ikapp med solen.
With extraordinary glow Red Nacona shines with the sun.

Read more about Red Nacona on her own page that has now been updated.

Takt/Rhythm

Som grundsteg på den tyska dressyrens utbildningsskala hittar man takt, vilket innebär renheten och regelbundenheten i hästens gångarter. Takt hänger ihop med balans och mycket mer än så vet jag inte om skalan men jag vet att hästarna vi har här ute i hagen är goda exempel på både takt och balans. Våra Nokota®hästar är förvisso nog inte vad en dressyrbiten person först skulle definiera som takt och balans men för att kunna leva ett framgångsrikt liv i den starkt kuperade terrängen i North Dakotas Bad Lands är det ett måste med god takt och balans och genom generationena har detta renodlats till en medfödd egenskap hos rasen. Det är också anledningen till att familjen Kuntz först fastnade för hästarna. Familjen sysslade med “Great American Horse Race”, snabba kapplöpningar genom svår terräng, som inte helt utan anledning gick under öknamnet “Suicide Race”. Med de egna ranchhästarna kände de att löpen innebar för mycket risker för både ryttare och hästars, men med hästarna från Theodore Roosevelt National Park gick löpen alltid snabbt såväl som säkert över terrängen.

Bild

Popper och Bad Medicine i sitt esse på sluttningarna längs Missourifloden.
Popper and Bad Medicine going strong on the slopes along the Missouri River.

I vår egen hage tycker jag typexemplet på takt och balans är det sexåriga stoet Grå Grävling. Redan vid första anblicken tycker jag hennes perfekta proportioner utstrålar balans och när hon sedan börjar röra sig är det som om hela jag rörs av hennes taktfasta, balanserade steg, där varje hovnedslag ljuder av en bärkraft ständigt redo att förflytta henne åt valfri riktning med total kontroll. Detta är förvisso inte väldigt förvånande för oss. “Grävling” kommer från linjer som är starkt “Traditional”-typ, vilket innebär att de enligt mustangexperter är av den främsta typen av “Indian Pony”, d.v.s. den utomordentligt atletiska lilla häst som Amerikas Indianer använde bl.a. i bisonjakt och den modiga lilla häst som ledde officer Marcus Reno till att efter slaget vid Little Bighorn beskriva de involverade Indianerna som världens bästa lätta kavalleri.

Piaff! Nej, självklart inte, men en bild som illustrerar Grävlings bärkraft. Piaffe! No, of course not, but a photo that illustrates Grävlings balanced power.

Piaff! Nej, självklart inte, men en bild som illustrerar Grävlings bärkraft.
Piaffe! No, of course not, but a photo that illustrates Grävlings balanced power.

Takt och balans har också en central roll i många Indianfolks kultur kan den som någon gång besökt en Pow-wow bekräfta. Till sång och ett taktfast trummande dansar deltagarna klädda i färgsprakande dräkter i cirkel med uttrycksfulla rörelser, en del riktiga balansakter, tills en vinnare är korad. I den kvinnliga Jingle dress-dansen förstärks takten av en dräkt med hundratals metallkoner vilka ger ett pinglande ljud, likt bjällror. Bjällror, liksom mängder av pärlarbeten, är också en ofta förekommande utsmyckning på Amerikas Indianers traditionella kläder och deras hästars utrustning. Bjällrorna sägs dessutom ha en rogivande verkan på hästarna.

Själv är jag mycket road av pärlarbete så när jag först stötte på Rhythm Beads, ett slags bjällerkrans för hästar, inspirerade av Indianernas konsthantverk, väcktes genast min kreativa ådra och jag knåpade ihop ett gäng. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra av så många kransar, så därför säljer jag dem nu till förmån för Nokota® Horse Conservancy. Bilder och mer information finns under “Till Salu”-fliken. Mer om Grå Grävling hittas på hennes egen sida under fliken “Ston/Mares”

Kring den här gamla offerstenen på Kuntz Ranch har nog många rytmer ljudit. Around this old offering stone on the Kuntz Ranch many rhythms have probably sounded.

Kring den här gamla offerstenen på Kuntz Ranch har nog många rytmer ljudit.
Around this old offering stone on the Kuntz Ranch many rhythms have probably been heard.

~~~~~~~~~~

On the first level of the German training scale for horses one find Rhythm, which refers to the purity and regularity of the strides of each of the horses’ gaits. Rhythm goes together with balance and I don’t know much more than that about the scale but I do know that the horses we have out in our pasture are good examples of both rhythm and balance. Our Nokota® horses are probably not what the common dressage rider would first define as rhythm and balance. But to live a successful life in the rugged terrain of the North Dakota Bad Lands those two are necessities and through the generations they have been refined into inherent traits within the breed. That is also the reason the Kuntz family first got into the horses. The family was involved in the “Great American Horse Race”; fast races across difficult terrain, that not totally without reason went under the nickname “Suicide Race”. With their own ranch horses they felt that the races implied too great risks for both riders and mounts, but with the horses they purchased from Theodore Roosevelt National Park the races were always run in a fast as well as safe manner.

Med takt och balans visar Nokotahingsten Medicine Fox upp sig. With Rhythm and balance Nokota stallion Medicine Fox show off.

Med takt och balans visar Nokota®hingsten Medicine Fox upp sig.
With Rhythm and balance Nokota® stallion Medicine Fox show off.

In our own pasture I think the epitome of rhythm and balance is the six-year-old mare Grå Grävling. Already at first glance i think her perfect confirmation exudes balance and when she then begins to move, I am moved by her rhythmic, balanced strides, where each hoof fall vibrates of a power always ready to shift herself in any direction with total control. This is, however, not particularly surprising to us. “Grävling” comes from family lines that are strongly to the “Traditional” type, which means lines that according to mustang experts most resemble the old Indian Pony, i.e. the extraordinary athletic little horse that was used by the American Indians for such activities as bison hunts, and the little horse that in the aftermath of the battle at the Little Bighorn led Major Marcus Reno to with all his experience describe the fighting Native Americans as the “best light cavalry in the world”.

Rhythm and balance also play a central role in many American Indian cultures. At the vivid Pow-wows, the participating dancers dressed in colorful dresses dance in a cirkel with expressive, some quite balance demanding, moves until a winner has been chosen. In the womens’ Jingle dress dance the rhtythm is enhanced by hundreds of metal cones making a jingling sound like bells. Bells, like the beautiful bead work in intricate designs are also a common feature of the American Indian traditional horse gear. Bells are also said to be soothing for the horses which is perhaps why they’re so common with Swedish sled horses too.

Myself, I love bells and am quite fascinated by bead work so when I first saw “Rhythm Beads”, a type of beaded bell collar for horses, inspired by the American Indian craft, my own creative strain was immediatley awakened and I put a bunch together. But, I don’t really know what I should do with so many rhytm beads, so now I’m selling them as a fund raiser for the Nokota® Horse Conservancy. Pictures and more information can be found under the “For Sale” tab. More information about Grå Grävling can be found on her own page under “Ston/Mares”.

En ung Amerikansk indian från 1915, i traditionell Lakota dansdress.
A young American Indian from 1915, in traditional Lakota dance attire.