Takt/Rhythm

Som grundsteg på den tyska dressyrens utbildningsskala hittar man takt, vilket innebär renheten och regelbundenheten i hästens gångarter. Takt hänger ihop med balans och mycket mer än så vet jag inte om skalan men jag vet att hästarna vi har här ute i hagen är goda exempel på både takt och balans. Våra Nokota®hästar är förvisso nog inte vad en dressyrbiten person först skulle definiera som takt och balans men för att kunna leva ett framgångsrikt liv i den starkt kuperade terrängen i North Dakotas Bad Lands är det ett måste med god takt och balans och genom generationena har detta renodlats till en medfödd egenskap hos rasen. Det är också anledningen till att familjen Kuntz först fastnade för hästarna. Familjen sysslade med “Great American Horse Race”, snabba kapplöpningar genom svår terräng, som inte helt utan anledning gick under öknamnet “Suicide Race”. Med de egna ranchhästarna kände de att löpen innebar för mycket risker för både ryttare och hästars, men med hästarna från Theodore Roosevelt National Park gick löpen alltid snabbt såväl som säkert över terrängen.

Bild

Popper och Bad Medicine i sitt esse på sluttningarna längs Missourifloden.
Popper and Bad Medicine going strong on the slopes along the Missouri River.

I vår egen hage tycker jag typexemplet på takt och balans är det sexåriga stoet Grå Grävling. Redan vid första anblicken tycker jag hennes perfekta proportioner utstrålar balans och när hon sedan börjar röra sig är det som om hela jag rörs av hennes taktfasta, balanserade steg, där varje hovnedslag ljuder av en bärkraft ständigt redo att förflytta henne åt valfri riktning med total kontroll. Detta är förvisso inte väldigt förvånande för oss. “Grävling” kommer från linjer som är starkt “Traditional”-typ, vilket innebär att de enligt mustangexperter är av den främsta typen av “Indian Pony”, d.v.s. den utomordentligt atletiska lilla häst som Amerikas Indianer använde bl.a. i bisonjakt och den modiga lilla häst som ledde officer Marcus Reno till att efter slaget vid Little Bighorn beskriva de involverade Indianerna som världens bästa lätta kavalleri.

Piaff! Nej, självklart inte, men en bild som illustrerar Grävlings bärkraft. Piaffe! No, of course not, but a photo that illustrates Grävlings balanced power.

Piaff! Nej, självklart inte, men en bild som illustrerar Grävlings bärkraft.
Piaffe! No, of course not, but a photo that illustrates Grävlings balanced power.

Takt och balans har också en central roll i många Indianfolks kultur kan den som någon gång besökt en Pow-wow bekräfta. Till sång och ett taktfast trummande dansar deltagarna klädda i färgsprakande dräkter i cirkel med uttrycksfulla rörelser, en del riktiga balansakter, tills en vinnare är korad. I den kvinnliga Jingle dress-dansen förstärks takten av en dräkt med hundratals metallkoner vilka ger ett pinglande ljud, likt bjällror. Bjällror, liksom mängder av pärlarbeten, är också en ofta förekommande utsmyckning på Amerikas Indianers traditionella kläder och deras hästars utrustning. Bjällrorna sägs dessutom ha en rogivande verkan på hästarna.

Själv är jag mycket road av pärlarbete så när jag först stötte på Rhythm Beads, ett slags bjällerkrans för hästar, inspirerade av Indianernas konsthantverk, väcktes genast min kreativa ådra och jag knåpade ihop ett gäng. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra av så många kransar, så därför säljer jag dem nu till förmån för Nokota® Horse Conservancy. Bilder och mer information finns under “Till Salu”-fliken. Mer om Grå Grävling hittas på hennes egen sida under fliken “Ston/Mares”

Kring den här gamla offerstenen på Kuntz Ranch har nog många rytmer ljudit. Around this old offering stone on the Kuntz Ranch many rhythms have probably sounded.

Kring den här gamla offerstenen på Kuntz Ranch har nog många rytmer ljudit.
Around this old offering stone on the Kuntz Ranch many rhythms have probably been heard.

~~~~~~~~~~

On the first level of the German training scale for horses one find Rhythm, which refers to the purity and regularity of the strides of each of the horses’ gaits. Rhythm goes together with balance and I don’t know much more than that about the scale but I do know that the horses we have out in our pasture are good examples of both rhythm and balance. Our Nokota® horses are probably not what the common dressage rider would first define as rhythm and balance. But to live a successful life in the rugged terrain of the North Dakota Bad Lands those two are necessities and through the generations they have been refined into inherent traits within the breed. That is also the reason the Kuntz family first got into the horses. The family was involved in the “Great American Horse Race”; fast races across difficult terrain, that not totally without reason went under the nickname “Suicide Race”. With their own ranch horses they felt that the races implied too great risks for both riders and mounts, but with the horses they purchased from Theodore Roosevelt National Park the races were always run in a fast as well as safe manner.

Med takt och balans visar Nokotahingsten Medicine Fox upp sig. With Rhythm and balance Nokota stallion Medicine Fox show off.

Med takt och balans visar Nokota®hingsten Medicine Fox upp sig.
With Rhythm and balance Nokota® stallion Medicine Fox show off.

In our own pasture I think the epitome of rhythm and balance is the six-year-old mare Grå Grävling. Already at first glance i think her perfect confirmation exudes balance and when she then begins to move, I am moved by her rhythmic, balanced strides, where each hoof fall vibrates of a power always ready to shift herself in any direction with total control. This is, however, not particularly surprising to us. “Grävling” comes from family lines that are strongly to the “Traditional” type, which means lines that according to mustang experts most resemble the old Indian Pony, i.e. the extraordinary athletic little horse that was used by the American Indians for such activities as bison hunts, and the little horse that in the aftermath of the battle at the Little Bighorn led Major Marcus Reno to with all his experience describe the fighting Native Americans as the “best light cavalry in the world”.

Rhythm and balance also play a central role in many American Indian cultures. At the vivid Pow-wows, the participating dancers dressed in colorful dresses dance in a cirkel with expressive, some quite balance demanding, moves until a winner has been chosen. In the womens’ Jingle dress dance the rhtythm is enhanced by hundreds of metal cones making a jingling sound like bells. Bells, like the beautiful bead work in intricate designs are also a common feature of the American Indian traditional horse gear. Bells are also said to be soothing for the horses which is perhaps why they’re so common with Swedish sled horses too.

Myself, I love bells and am quite fascinated by bead work so when I first saw “Rhythm Beads”, a type of beaded bell collar for horses, inspired by the American Indian craft, my own creative strain was immediatley awakened and I put a bunch together. But, I don’t really know what I should do with so many rhytm beads, so now I’m selling them as a fund raiser for the Nokota® Horse Conservancy. Pictures and more information can be found under the “For Sale” tab. More information about Grå Grävling can be found on her own page under “Ston/Mares”.

En ung Amerikansk indian från 1915, i traditionell Lakota dansdress.
A young American Indian from 1915, in traditional Lakota dance attire.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s