Archives

En hopptalang, som många andra Nokotas® / A jumping talent, like many other Nokotas®

Please scroll down to the ~~~~ line to read the post in English.

För ungefär ett år sedan nämnde vår fantastiska vän Helen att hon tyckte det hade varit roligt att ta en av våra hästar till kvalitetstävlan. Vi själva har inte mycket erfarenhet av sådant men tyckte iden lät intressant. Vi kom fram till att Rosamunda skulle vara en bra häst för uppdraget och året som varit har hon under perioder varit uppstallad på Örnsköldsviksortens Ryttarklubb där Rosamunda och Helen har haft bättre träningsmöjligheter.

DSC_0379

Rosamunda trying the fences at our neighbor’s. Photo by Ronja Hillman.

För ett par veckor sedan var det så till slut dags. Dagen började med mätning och till vår förvåning visade det sig att Rosamunda faktiskt är en ponny. Vi har trott att hon skulle ligga just över ponnymåttet men istället för vårt gissade 153 cm är hon i dagsläget 148 cm. Hon är förstås fortfarande samma Rosamunda men att hon är ponny ger lite andra möjligheter inom hennes nya jobb på ridskolan. Sedan var det dags för själva bedömningarna av Rosa. Hos tre olika domare fick hon visa upp sin exteriör och rörelser, löshoppningstalang samt rörelser under ryttare. Hennes slutresultat följer nedan och med det blev hon utnämnd till bästa hopptalang i sin klass.

Rosamundaresultat

Futurity results. Type: 8. Head, neck, chest: 8. Legs: 7. Walk: 7. Trott: 7. Loose jumping: 7. Disposition, loose jumping: 7. Walk under rider: 7. Trott under rider: 7. Canter under rider: 7. Disposition under rider: 7. Conformation: 7,40. Movements: 7,33. Total jumping: 7,17. Total movements: 7,17.

Rosamundas klass bestod visserligen enbart av henne själv och en till ponny, men det är kul att se att vår vildhäst vars enda “avelsmål” varit att överleva i det fria står sig rätt bra jämfört med ponnyer som avlats för tävlingsprestation i flera generationer. Överlag var kvalitetsbedömningen det en mycket trevlig upplevelse med domare som hade en mycket positiv syn på deltagarna och både framhävde hästarnas goda sidor och talade konstruktivt kring de sämre sidorna. Förhoppningsvis får vi se fler Nokotas® visa sina goda talanger på treårstest och kvalitetsbedömning för talanger och då framförallt hopptalanger finns det många inom rasen. Kanske vi kommer få se Rosamundas dotter efter Buckbrush på framtida bedömningar. Dottern, Purple Rain är född 2012 och är till salu. Läs mer om henne under salusidan här.

If nothing else then Purple Rain is at least definitely a talent of being somebody's best friend.

If nothing else then Rosamunda’s daughter Purple Rain is at least surely a talent at being a person’s best friend.

~~~~~~~~~~

About a year ago our fantastic friend Helen mentioned that she thought it would be fun to enter one of our horses in a “quality show”, a sort of futurity where young horses’ talent as riding horses is judged. Ourselves we don’t have much experience with such but thought it sounded interesting. We decided that Rosamunda would be a good horse for the job and during the past year she has at times been boarded at the Örnsköldsviks Riding Club where Rosamunda and Helen have had better training options.

DSC_0053

Rosamunda third from the left on the North Dakota prairie. Growing up in a large herd with lots of space to move helps also a talent stay sound for many years.

A couple weeks ago it was finally time for the futurity. The day started with measuring of whither height and to our surprise it showed that Rosamunda actually is a pony. We have thought that she would be somewhere right above pony height but instead of our guessed 153 cm she is 148 cm. She is of course still same Rosamunda but being a pony gives her some other opportunities within her new job at the riding school. After that it was time for the actual judging part. At three different judges Rosamunda got to show her conformation and movements, jumping without rider and movements under rider. Her results are shown below the second paragraph in the Swedish part of the post and with those results she earned the best jumping talent in her class.

Being scrutinized by the judge who also thought Rosamunda was a very kind horse.

Being scrutinized by the judge who also thought Rosamunda was a very kind horse.

Rosamunda’s class was however only her and one other pony, but is still fun to see that our wild horse whose only “breeding goal” has been to survive on the free range measures up pretty well to ponies that have been bred for the arenas for generations. Overall the futurity was a very nice experience with judges that had a very positive look on the participants and both enhanced the horses’ good sides and spoke kindly about the lesser sides. Hopefully we will get to see more Nokota® horses show their talents at futurities for talents, especially jumping talents there are many within the breed. Perhaps we will see more of Rosamunda through her daughter by Buckbrush in the future. The daughter, Purple Rain is born 2012 and is for sale. Read more about her on the for sale page.

Besök i hemlandet och välkomna hemvändare/A visit to the homeland and homecoming queens

Please scroll down to the ~~~ line to read the post in English.

I mitten av maj åkte Seth och barnen över till USA för att hälsa på familj och vänner i Pennsylvania och sedan fortsätta till Norddakota där jag mötte upp efter ett par veckor och vi stannade till Nokota® Horse Conservancys årsmöte och alla trevliga tilldragelser i samband med det. Den mesta av vår tid i Norddakota har vi bott hos familjen Kuntz och även om ingen av oss egentligen har någon släkt i Norddakota så får den oerhört välkomnande och generösa Kuntz-familjen oss att känna som en del av familjen. Familjär känns också den vidsträckta prärien trots sina stora olikheter med vårt älskade Höga Kusten-hem och vi är lyckligt lottade som får ströva genom Kuntzranchens stora betesmarker och hälsa på våra hästars föräldrar, syskon och kusiner.

A familiar sight - Nokota® horses on the northern prairie.

A familiar sight – Nokota® horses on the northern prairie.

Det finns ett par hundra nokota®hästar i hagarna runt Linton, hos Leo och Frank Kuntz och Nokota® Horse Conservancy och det är med stor generositet som besökare bjuds in i hemmen och visas runt i de olika hästgrupperna. Här får man inte bara se stora flockar med vackra hästar utan har också möjlighet att studera interaktionen i olika hingstars stoband, såväl inom banden som mellan olika band. De senaste åren har Texas-baserade tränaren Jack Lieser hållt sin Nokota® Experience-clinic, i vilken man får observera och jobba med nokota®hästar under ledsagning från ett riktigt proffs och det här året har det varit precis lika inspirerande att se som tidigare år.

One can never get enough of touring pastures and visiting horses!

One can never get enough of touring pastures and visiting horses!

I hagarna få man också se den inhemska prärien, en mycket artrik biotop som förutom många olika sorters gräs är hem för lika många olika örter som de för en svensk exotiska växterna kaktus och yucca. Det är ett större privilegium än man först kanske tror att kunna strosa mitt i denna biotop, för under de senste hundra åren har präriens utbredning minskat i en rasande takt. I vissa av USA’s stater har i stort sett all den inhemska prärien fått ge vika för jordbruket och man räknar idag med att den mer östliga höggräsprärien endast har kvar runt en procent av sin ursprungliga utbredning. För den mixade och kortgräsprärien som är det vi har kring Linton är läget bättre, här räknar man med en minskad utbredning på 75-80 %, men för varje år vi återkommer till Linton ser vi mer nedsprutad prärie, som kommande år istället kommer beväxas av uniforma fält med framförallt majs eller sojabönor. Men i nokota®hästarnas hagar kan vi ännu njuta av prärien i all sin prakt.

Nokota horses among native prairie plants like echinacea and lead plant

Nokota® horses among native prairie plants like Echinacea and Lead Plant.

Medan vi har varit på besök i hemlandet vi också hemmavid fått välkomna hemvändarna Eyrie, Blåmes och Leona. De är alla födda på Norddakotas prärie men vi tror att de, liksom vi, känner sig hemma också i norra Sverige och vi är lite extra glada att ha dem hemma i Sunnansjö även om vi vet att de har haft det mycket bra hos sina respektive fodervärdar. Hästarna som var här hemma redan verkar också glada att träffa sina nya och nygamla vänner. Det kan vara svårt för nya hästar att ta sig in i en gammal befäst grupp men för Eyrie, Blåmes och Leona var det inga större svårigheter att bli accepterade i gruppen. Vår erfarenhet är att nokota®hästar oftast känner igen varandras språk bättre än med hästar av andra raser. Kanske beror detta på att så många av dem har fått växa upp i stora flockar.

~~~~~~~~~~

A very young Leona on the prairie.

A young Leona in one of the large pastures of the Kuntz Ranch.

In mid May Seth and the kids went to the US to visit family and friends in Pennsylvania and then continue to North Dakota where I joined them after a couple weeks and where we stayed for the Nokota® Horse Conservancy’s annual meeting and all the fun happenings around that. During most of our time in North Dakota we have stayed with the Kuntz family and even if none of us have any actual relatives in ND the incredibly welcoming and generous Kuntz family always makes us feel like part of the family. Familiar feels also the wide open prairie in spite of how greatly it differs from our High Coast home and we are lucky who get to wander over the Kuntz Ranch’s large pastures and visit with our horses’ parents, siblings and cousins.

I feel so grateful to get to feel so at home at such a pretty place as the Kuntz Ranch.

I am so grateful to get to feel so at home at such a pretty place as the Kuntz Ranch.

There are a couple hundred Nokota® horses in the pastures around Linton, ND, at Leo and Frank Kuntz’s and the Nokota® Horse Conservcany and it is with great generosity that visitors are welcomed into the homes and shown around the different groups of horses. Here, one will not only get to see large herds of beautiful horses, but also has the opportunity to observe the interaction in bands of stallion and mares, within bands as well as between different bands. For the last few years during the week before the annual meeting Texas based Jack Lieser has held his Nokota® Horse Experience-clinic where one gets the chance to watch and work with Nokotas® under the supervision of a true professional and this year was just as inspiring to watch as past years.

From untouched to quite comfortable around humans. This NHC colt is just one of many successful stories from Jack Lieser's clinics.

From untouched to quite relaxed around humans. This participant’s work with a NHC colt is just one of many inspiring Nokota® experiences from Jack Lieser’s clinics.

The Nokota® pastures are not only home for wonderful horses, though, they are also home of the native prairie, a very diverse biotope that includes many different grasses as well as other plants such as the for Swedes very exotic cactus and yucca. It is a greater privilege than one might first think to be able to walk through this biotope, for during the past centuries the prairies have decreased immensely in area. In some of the US states the native prairie is almost all gone and today only about one percent of the easterly tall grass prairie remains. The mixed and short grass prairie that we find around Linton is better off but has still decreased in area with 75-80 % and for each year we go to North Dakota we see more sprayed down prairie that will be turned into uniform fields of mainly corn or soy beans. But in the pastures of the Nokota® horses we can luckily still enjoy the prairie in all it’s glory.

The large blooms of the prickly pear cactus look very exotic to me.

The large blooms of the prickly pear cactus look so exotic to me.

While we have been visiting the homeland, at home we have also got to welcome the homecomers Eyrie, Blåmes ond Leona. They are all born on the North Dakota prairie but we do think that they, like us, feel at home also in Northern Sweden and we are extra happy to have them at home in Sunnansjö even if we know they have been very well taken care of where they have been loaned to. The horses at home also seem happy about their new friends. It can be difficult for a horse to be fully accepted in a new herd but for Eyrie, Blåmes and Leona it was no big difficulties to be accepted. We do believe that the Nokotas® recognize each others language better than with many other horses of other breeds. Perhaps that is a result of the Nokota® horses so often get to grow up in large herds.

A rainbow over Eyrie on a sunny day must be a good sign of her being with us.

A rainbow over Eyrie on a sunny day must be a good sign of her being with us.

 

Säsongsväxling-Färgväxling/Seasons changing-Colors changing

Please scroll down to read the post in English…

Vintern har inte varit varken särskilt lång eller kall, men ändå är det precis lika härligt att se ljuset återvända och känna solen värma. Vi har passerat vårdagjämningen och dagsljuset ökar i en rasande takt mot midsommar. Det är nästan så man känner sig lite stressad över all den nya energin men mest av allt är det  bara underbart att känna värmen och ljuset. Hästarna njuter också, från köksfönstret ser vi ofta Skata, Napoleona och Nacona ligga och sova i solen i deras lilla hage. Tiden med dagsmeja, dvs när det är snösmältning trots att temperaturen inte överstiger noll är sedan länge över men i den stora hagen går vår egen Dagsmeja kvar och visar tydliga vårtecken.

Napoleona, Skata and Nacona enjoy the sun

Napoleona, Skata and Nacona enjoy the sun

Våra konstantskimlar har jag förut beskrivit som något färglösa, men skiftar nyans gör de mer än de flesta andra och Dagsmeja är inget undantag. Konstantskimlar finns även hos islandshästen och det isländska namnet för färgen har följt med till Sverige och inom islandsvärlden kallas färgen oftast färgväxlare. En lite mer passande benämning tycker jag. För i vintras var Dagsmeja i det närmaste vinröd i färgen men på bara någon vecka har detta växlat till ljust grå med lite bruna skiftningar. Det är den ljusa underullen som släpper och kommer fram och man blir nästan lika bländad som av de ljusa dagarna, men hur så mycket ljust har kunnat gömma sig bakom de mörkare håren är fortfarande ett mysterium för mig. Precis som att det är lite svårt att hänga med i svängarna med den växlande årstiden.

Frideborg to the left and nearly all grey Dagsmeja to the right.

Frideborg to the left and nearly all grey Dagsmeja to the right.

Dagsmeja verkar däremot inte ha några problem att hänga med. Hon bara ställer sig med bredsidan mot solen och njuter av värmen. Med sin nya, ljusare hårrem kommer hon inte absorbera riktigt lika mycket värme som med den mörka vinterpälsen, men kanske är det bättre så. Kanske är det en anpassning så hon inte blir lika överväldigad som jag själv. Till sommaren kommer hennes färg skifta lite till men mot det något mörkare hållet igen även om hon kommer vara betydligt ljusare än vintertid. Det kan verka märkligt att färgen skiftar så mycket men vid närmare eftertanke så verkar det inte så konstigt ändå.

Frideborg and Dagsmeja know what to do with a sunny day.

Frideborg and Dagsmeja know what to do with a sunny day.

Nokota®hästarnas hemstat North Dakota är känt för sitt extrema inlandsklimat, med sträng vinterkyla och böljande sommarhetta. Vad passar då bättre än att vintertid klä sig i mörka färger som bättre absorberar solvärmen och sommartid i ljusa färger som istället reflekterar den överflödiga värmen. Nokota®hästarna var redan under sin tid i Theodore Roosevelt National Park kända för att vara övervägande färgväxlare och även bland 1800-talets Lakotafolk föredrogs färgväxlande hästar. Kanske var det ingen slump.

Winter days and their dark coats are long gone.

Winter days and their dark coats are long gone.

Läs gärna mer om Dagsmeja på hennes egen sida som nu har blivit uppdaterad.

~~~~~~~~~~

Winter hasn’t been either very long or cold, but still it is just as nice to see the light return and feel the warmth of the sun. We have passed spring equinox and the day light is increasing at full speed toward midsummer. One almost feels stressed about all the new energy but most of all it is just wonderful to feel the warmth and light. The horses are also enjoying it, from our kitchen window we often see Skata, Napoleona and Nacona sleeping in their sunny corall. The period of what we in Sweden call ‘dagsmeja’, i.e. days when the snow is melting even if the temperature still isn’t above freezig is passed since long already but out in the pasture our own Dagsmeja is still left and is showing clear signs of spring.

On the bog the cramberries reappear from under the snow, still perfectly edible and now very tasty.

On the bog the cranberries reappear from under the snow, still perfectly edible and now very tasty.

I have earlier described our roans as somewhat colorless, but change their shade they do more than most and Dagsmeja is no exception. Roans also exist among Islandic horses and the Islandic name for the color has been brought over to Sweden where within the Islandic horse circuit the color is often called ‘color shifter’. A well describing name I think, especially in comparison with the Swedish name that would be translated to ‘constant grey’ which doesn’t sound at all like what a roan looks like. For last winter Dagsmeja was nearly all a rich burgundy brown color but over just a week or two that has shifted to a light grey with just a light hue of brown. It is the light colored under coat that sheds and comes up to the surface and nearly blind a person like the light days, but how so much light has been able to hide the whole winter is still a mystery to me. Just like I have a bit of problems keeping pace with the changing seasons.

An over night April snow called for a morning beautifully hazy like the roan spring coat.

An over night April snow called for a morning, hazy like the roan spring coat.

I have earlier described our roans as somewhat colorless, but change their shade they do more than most and Dagsmeja is no exemption. Roans also exist among Islandic horses and the Islandic name for the color has been brought over to Sweden where within the Islandic horse circuit the color is often called ‘color shifter’. A well describing name I think, especially in comparison with the Swedish name that would be translated to ‘constant grey’ which doesn’t sound at all like what a roan looks like. For last winter Dagsmeja was nearly all a rich burgundy brown color but over just a week or two that has shifted to a light grey with just a light hue of brown. It is the light colored under coat that sheds and comes up to the surface and nearly blind a person like the light days, but how so much light has been able to hide the whole winter is still a mystery to me. Just like a have a bit of problems keeping pace with the changning seasons.

Dagsmeja in her summer coat. Photo: Ronja Hillman.

Dagsmeja in her summer coat. Photo: Ronja Hillman.

Dagsmeja on the other hand doesn’t seem to have any problems to keep up. She just stands herself, broad side towards sun, and enjoys the warmth. With her new, lighter coat she will not absorb quite as much heat as with the dark winter coat. Perhaps it is better that way. Perhaps that is an adaptation so she will not become as overwhelmed as I. Before summer her color will shift yet again, this time to a darker shade although she will be notedly lighter than during winter. It may seem strange that the roans’ color change so much but at a closer look maybe it isn’t so strange after all.

A dark coat is helpful for soaking up the warmth of sun on a cold North Dakota morning.

A dark coat feels good on a North Dakota morning like this.

The Nokota® horses’ home state North Dakota is known for it’s extreme continental climate, with bitter winter cold and scorching summer heat. What better then to winter time dress in dark colors that absorb what warmth the sun gives and to summer time dress in light colors that instead better reflect excess heat. The Nokota® horses were already during their time in Theodore Roosevelt National Park known to be predominantly roans and also among the Lakota people of the 19th century roans were very much appreciated. Perhaps that was no coincidence.

Read more about Dagsmeja on her own page which has now been updated.

 

 

Scout

Please scroll down to read the post in English…

Under ett par års tid förde mitt friluftsintresse mig en gång i veckan till den lokala scoutavdelningen. Liksom så många andra barn och ungdomar världen över fick jag på scouterna lära mig allehanda nyttiga överlevnadsknep och, framför allt, att arbeta och utvecklas i lag. Scoutrörelsen bildades i 1906 av den brittiske löjtnanten Robert Baden-Powell som ett sätt att aktivera landets ungdomar. Ordet scout hade Baden-Powell med sig från det militära där scouten, eller på svenska, spejaren, var soldaten som skickades bortom de egna gränserna för att aktivt samla information om fienden, rekognosera. Scouter har förmodligen funnits i alla tider och spelade en stor roll även på den nordamerikanska kontinenten där de amerikanska indianernas överlägsenhet sågs redan av de första européerna på kontinenten. “Indianspejare” blev vanliga i européernas tjänst med en topp i och med den amerikanska arméns värvningskampanj 1866. Den siste US Army Indian Scouten gick i pension 1947.

US Army soldiers and Scouts observe tracks before the Battle of Big Dry Wash in 1882.

US Army soldiers and Scouts observe tracks before the Battle of Big Dry Wash in 1882.

Ett år kolliderade dock mina scoutträffar med mina sköthästdagar och scouterna fick ge vika för stallet. Med tiden insåg jag dock att jag ändå skulle vara i kontakt med scouter. För även i hästarnas värld finns det individer som håller extra utkik och som vågar ta sig från flocken för att söka efter nya resurser såsom bete. I vår flock är Frideborg en typisk scout. Har hästarna fått mat på något nytt ställe är det oftast hon som uppmärksammat det och leder dit resten. Häromveckan blev de alla flyttade till sommarhagen över en dag då vi lät avverka lite skog i vinterhagen och istället för att stå och hänga vid grinden och kring höhögarna, så såg vi plötsligt att några av dem hade pulsat ett par hundra meter uppför det snötäckta berget och en av dem var naturligtvis Frideborg. Hon är också en av de första att komma fram och hälsa i hagen och vill alltid följa med på upptäcktsfärd. När hon är ute och går är hon alltid mycket uppmärksam på omgivningen och spår längs vägen, de senare vill hon helst stanna och lukta på.

An inquisitive Frideborg as a foal on the North Dakota prairie.

An inquisitive Frideborg as a foal on the prairie.

Läs mer om Frideborg på hennes egen sida som nu har blivit uppdaterad.

~~~~~~~~~~

For a couple years in my youth my interest for the outdoors brought me to the local Scouts. Like so many other kids and youth around the world I got to learn some good survival tricks and most importantly, to work and grow in a team. The Scouting movement was founded back in 1906 by the British lieutenant-general Robert Baden-Powell as a way of activating the British youth. The word “Scout” Baden-Powell had brought from the military where the scout was the soldier who was sent beyond the own boundaries to actively collect information about the enemy, reconnaissance. Scouts have probably excisted in all times and played a large role also in North America where the American Indians’ superiority was noticed already by the first Europeans on the continent. Hired “Indian Scouts” became common within European groups in America and peaked with the American Army’s recruitment tour in 1866. The last US Army Scout retired in 1947.

Nokota Horse Conservancy stallion Hail Chief is on the guard and has noticed me from way afar.

NHC stallion Hail Chief scouts the terrain and has noticed me from way afar.

One year however, my scouting collided with my barn days and the scouts had to give for the horses. But with time I realized that I would be in contact with scouts anyway. For also in the world of horses there are individuals who keep an extra eye on the surroundings and who dare to leave the group to search for new resources, such as grazing lands. In our group, Frideborg is the typical scout. Have the horses been fed in a new spot, she is the one who has seen it and lead the others there. The other week we moved the horses to the summer pasture for a day since we had people come in and cut some forest down in the winter pasture and instead of standing around by the gate and the hay piles, we suddenly saw that some of them had made it through the deep snow a couple hundred meters up the mountain. One of them was naturally Frideborg. She is also one of the first to come up and say hello in the pasture and always ready to go out and explore and while out she is always observant on the surroundings and will sniff any odd track along the road.

Read more about Frideborg on her own page, which has now been updated.

Stallion Medicine Fox has noticed a new group of horses in the area and is headed out to gather some information.

Stallion Medicine Fox has noticed a new group of horses in the area and is headed out to gather some information.

Vintersolstånd/Winter Solstice

Det är dygnet på året då natten är som allra längst och vi har nått ungefär halvvägs genom den två månaders period av dunkel då gårdscentrum på Djuptodal ligger i Djuptobergets skugga. I vanliga fall brukar december lysas upp av ett mjukt snötäcke, men i år låter vintern vänta på sig och det är mörkt utöver det vanliga. Men vi bor ju inte riktigt så långt norrut att det är latituden som hindrar solstrålarna utan bara man tar sig till någon södersluttning som kan hittas några hundra meter från huset så hittar man snart solen. “Solsemester” brukar jag kalla det och aldrig känns väl solens strålar så bländande som när man varit utan i dagar, ja, kanske veckor.

Direkt vi når över bergets skugga vänder vi oss mot den klara solen. Immediately we reach above the mountain's shadow we turn toward the bright sun.

Direkt vi når över bergets skugga vänder vi oss mot den klara solen.
Immediately we reach above the mountain’s shadow we turn toward the bright sun.

Vad passar då bättre än att ta med sig en Nokota® på solsemestern och njuta av solstrålarnas reflektion i en skimrande päls? Liksom vintern så här långt, så går våra hästars färger i lite av en gråskala. Precis som i Lakotahövdingen Sitting Bulls beskrivning av sin fars stora hästhjord, så finner man bland våra hästar framför allt olika varianter av avblekbar skimmel och konstantskimmel. Vid en första anblick kan vår lilla hjord därmed te sig något färglös, om man nu ens upptäcker den mot årstidens grådaskiga bakgrund, men vid en närmare titt hittar man varma färger som påminner om sommarens strålande dagar.

Inte så mycket färg. Eller beror det på vilken vinkel man ser ur? Not too much color. Or is that a matter of perspective?

Inte så mycket färg. Eller beror det på vilken vinkel man ser ur?
Not too much color. Or is that a matter of perspective?

En ljus rödskimmels rosa ton framkallar en förnimmelse av solmogna jordgubbar i mjölk, en avblekbar skimmels dramatiska grå nyanser minner om mäktiga åskväder, eller en pangarégen på en svartskimmels mule som får mig att känna den jordiga doften från den djupa skogstjärnens mörka vatten. Med mig på min solsemester tar jag Red Nacona, en mörkare fuxskimmel vars hårrem glänser som koppar i solstrålarna och värmer mig ända in i märgen. Även Red Nacona gillar dagens utflykt. När vi nått över bergets skugga stannar hon till och vänder sig mot solen i full vetskap om min beundran över hennes glans.

Rödskimmelns mjukrosa päls får mig att tänka på söta sommardesserter. The strawberry roans soft pink coat makes me think of sweet summer desserts.

Rödskimmelns mjukrosa päls får mig att tänka på söta sommardesserter.
The strawberry roans soft pink coat makes me think of sweet summer desserts.

Läs gärna mer om Red Nacona på hennes egen sida, som nu är uppdaterad.

~~~~~~~~~~

It’s the day of the year when the night hours are at their longest and we have made it half-ways through the two month long period of darkness when the Djuptodal farm yard lay in the shadow of Mount Djupto. Usually December is at least lit up by a soft snow cover, but this year winter is late and it is unusually dark. But we don’t live quite so far north that it is the latitude that prevents the sun from reaching us and if we only go a few hundred yards from the house and find a southern aspect, we will also find sun. “Sun trip” I like to call it and never has the sun beams felt so strong as when one has been without for days, perhaps weeks.

Som den djupa skogstjärnen en trolsk sommarnatt. Like the deep woodland lake on a bewitching summer night.

Som den djupa skogstjärnen en trolsk sommarnatt.
Like the deep woodland lake on a magical summer night.

What better then, than bringing a Nokota® on the sun trip and enjoy the sun’s reflection in a shimmering coat? Although, just like winter so far, our horses’ colors are of somewhat of a grey scale. Just like how Lakota chief Sitting Bull describes his father’s great herd of horses, our own herd can be described as primarily shades of grey and roan. Therefor our herd can at first sight seem a little colorless, if one can even find it against this season’s grey and gloomy background, but a closer look will reveal colors that remind of summer’s bright days.

Dramatiska sommarskyar över Kuntz Ranch. Dramatic summer skies over the Kuntz ranch.

Dramatiska sommarskyar över Kuntz Ranch.
Dramatic summer skies over the Kuntz ranch.

A light strawberry roan’s pink shade induces a perception of sun ripe strawberries in milk, a blue grey’s dramatic nuances remind of tremendous thunder storms, or a pangaré gene on a blue roan’s muzzle that make me smell the earthy scent of the deep woodland lake’s dark waters. With me on the sun trip I bring Red Nacona, a chestnut roan of a smutty tone whose coat glare like copper in the sun and warms me all through the bone. Also Red Nacona likes today’s excursion. When we reach above the shadow of the mountain she stops and turns to the sun, fully aware of my awe over her glory.

Med en sällsam glöd skiner Red Nacona ikapp med solen. With extraordinary glow Red Nacona shines with the sun.

Med en sällsam glöd skiner Red Nacona ikapp med solen.
With extraordinary glow Red Nacona shines with the sun.

Read more about Red Nacona on her own page that has now been updated.

Takt/Rhythm

Som grundsteg på den tyska dressyrens utbildningsskala hittar man takt, vilket innebär renheten och regelbundenheten i hästens gångarter. Takt hänger ihop med balans och mycket mer än så vet jag inte om skalan men jag vet att hästarna vi har här ute i hagen är goda exempel på både takt och balans. Våra Nokota®hästar är förvisso nog inte vad en dressyrbiten person först skulle definiera som takt och balans men för att kunna leva ett framgångsrikt liv i den starkt kuperade terrängen i North Dakotas Bad Lands är det ett måste med god takt och balans och genom generationena har detta renodlats till en medfödd egenskap hos rasen. Det är också anledningen till att familjen Kuntz först fastnade för hästarna. Familjen sysslade med “Great American Horse Race”, snabba kapplöpningar genom svår terräng, som inte helt utan anledning gick under öknamnet “Suicide Race”. Med de egna ranchhästarna kände de att löpen innebar för mycket risker för både ryttare och hästars, men med hästarna från Theodore Roosevelt National Park gick löpen alltid snabbt såväl som säkert över terrängen.

Bild

Popper och Bad Medicine i sitt esse på sluttningarna längs Missourifloden.
Popper and Bad Medicine going strong on the slopes along the Missouri River.

I vår egen hage tycker jag typexemplet på takt och balans är det sexåriga stoet Grå Grävling. Redan vid första anblicken tycker jag hennes perfekta proportioner utstrålar balans och när hon sedan börjar röra sig är det som om hela jag rörs av hennes taktfasta, balanserade steg, där varje hovnedslag ljuder av en bärkraft ständigt redo att förflytta henne åt valfri riktning med total kontroll. Detta är förvisso inte väldigt förvånande för oss. “Grävling” kommer från linjer som är starkt “Traditional”-typ, vilket innebär att de enligt mustangexperter är av den främsta typen av “Indian Pony”, d.v.s. den utomordentligt atletiska lilla häst som Amerikas Indianer använde bl.a. i bisonjakt och den modiga lilla häst som ledde officer Marcus Reno till att efter slaget vid Little Bighorn beskriva de involverade Indianerna som världens bästa lätta kavalleri.

Piaff! Nej, självklart inte, men en bild som illustrerar Grävlings bärkraft. Piaffe! No, of course not, but a photo that illustrates Grävlings balanced power.

Piaff! Nej, självklart inte, men en bild som illustrerar Grävlings bärkraft.
Piaffe! No, of course not, but a photo that illustrates Grävlings balanced power.

Takt och balans har också en central roll i många Indianfolks kultur kan den som någon gång besökt en Pow-wow bekräfta. Till sång och ett taktfast trummande dansar deltagarna klädda i färgsprakande dräkter i cirkel med uttrycksfulla rörelser, en del riktiga balansakter, tills en vinnare är korad. I den kvinnliga Jingle dress-dansen förstärks takten av en dräkt med hundratals metallkoner vilka ger ett pinglande ljud, likt bjällror. Bjällror, liksom mängder av pärlarbeten, är också en ofta förekommande utsmyckning på Amerikas Indianers traditionella kläder och deras hästars utrustning. Bjällrorna sägs dessutom ha en rogivande verkan på hästarna.

Själv är jag mycket road av pärlarbete så när jag först stötte på Rhythm Beads, ett slags bjällerkrans för hästar, inspirerade av Indianernas konsthantverk, väcktes genast min kreativa ådra och jag knåpade ihop ett gäng. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra av så många kransar, så därför säljer jag dem nu till förmån för Nokota® Horse Conservancy. Bilder och mer information finns under “Till Salu”-fliken. Mer om Grå Grävling hittas på hennes egen sida under fliken “Ston/Mares”

Kring den här gamla offerstenen på Kuntz Ranch har nog många rytmer ljudit. Around this old offering stone on the Kuntz Ranch many rhythms have probably sounded.

Kring den här gamla offerstenen på Kuntz Ranch har nog många rytmer ljudit.
Around this old offering stone on the Kuntz Ranch many rhythms have probably been heard.

~~~~~~~~~~

On the first level of the German training scale for horses one find Rhythm, which refers to the purity and regularity of the strides of each of the horses’ gaits. Rhythm goes together with balance and I don’t know much more than that about the scale but I do know that the horses we have out in our pasture are good examples of both rhythm and balance. Our Nokota® horses are probably not what the common dressage rider would first define as rhythm and balance. But to live a successful life in the rugged terrain of the North Dakota Bad Lands those two are necessities and through the generations they have been refined into inherent traits within the breed. That is also the reason the Kuntz family first got into the horses. The family was involved in the “Great American Horse Race”; fast races across difficult terrain, that not totally without reason went under the nickname “Suicide Race”. With their own ranch horses they felt that the races implied too great risks for both riders and mounts, but with the horses they purchased from Theodore Roosevelt National Park the races were always run in a fast as well as safe manner.

Med takt och balans visar Nokotahingsten Medicine Fox upp sig. With Rhythm and balance Nokota stallion Medicine Fox show off.

Med takt och balans visar Nokota®hingsten Medicine Fox upp sig.
With Rhythm and balance Nokota® stallion Medicine Fox show off.

In our own pasture I think the epitome of rhythm and balance is the six-year-old mare Grå Grävling. Already at first glance i think her perfect confirmation exudes balance and when she then begins to move, I am moved by her rhythmic, balanced strides, where each hoof fall vibrates of a power always ready to shift herself in any direction with total control. This is, however, not particularly surprising to us. “Grävling” comes from family lines that are strongly to the “Traditional” type, which means lines that according to mustang experts most resemble the old Indian Pony, i.e. the extraordinary athletic little horse that was used by the American Indians for such activities as bison hunts, and the little horse that in the aftermath of the battle at the Little Bighorn led Major Marcus Reno to with all his experience describe the fighting Native Americans as the “best light cavalry in the world”.

Rhythm and balance also play a central role in many American Indian cultures. At the vivid Pow-wows, the participating dancers dressed in colorful dresses dance in a cirkel with expressive, some quite balance demanding, moves until a winner has been chosen. In the womens’ Jingle dress dance the rhtythm is enhanced by hundreds of metal cones making a jingling sound like bells. Bells, like the beautiful bead work in intricate designs are also a common feature of the American Indian traditional horse gear. Bells are also said to be soothing for the horses which is perhaps why they’re so common with Swedish sled horses too.

Myself, I love bells and am quite fascinated by bead work so when I first saw “Rhythm Beads”, a type of beaded bell collar for horses, inspired by the American Indian craft, my own creative strain was immediatley awakened and I put a bunch together. But, I don’t really know what I should do with so many rhytm beads, so now I’m selling them as a fund raiser for the Nokota® Horse Conservancy. Pictures and more information can be found under the “For Sale” tab. More information about Grå Grävling can be found on her own page under “Ston/Mares”.

En ung Amerikansk indian från 1915, i traditionell Lakota dansdress.
A young American Indian from 1915, in traditional Lakota dance attire.